WebForm1
โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ ยินดีต้อนรับ... Untitled Document twitter twitter hi5

 
ประวัติโรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ

        

                                      

             บนเนื้อที่ 24 ไร่ เลขที่ 29 ซอยสุขุมวิท 64/1 โดยมีคุณพ่อมาริษและคุณแม่ละเอียด  ตินตมุสิก  ผู้ซึ่งมองเห็นความสำคัญที่จะช่วยเหลือ
       ประเทศชาติและสังคมให้มีความเจริญ  ท่านจึงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาแก่เยาวชนเพื่อมาพัฒนาชาติให้เจริญ ท่านทั้งสองจึงก่อตั้ง
       โรงเรียนเพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชนมาตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2514 จนถึง  ณ  ปัจจุบัน  โดยเริ่มแรก ก่อตั้งโรงเรียนเป็นประเภทสามัญศึกษา        ต่อมาท่านทั้งสองเล็งเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ำกำลังพัฒนา  ฉนั้นคนไทยจะต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านอาชีวะให้มาก
       จึงสามารถนำประเทศชาติสู่ความเจริญได้  จึงได้ตั้งเป็นโรงเรียนสอนทางด้านพณิชยกรรมจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันบริษัทศรีวัฒนาการศึกษา
       มีคุณแม่ละเอียด  ตินตมุสิก  ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติเป็นผู้รับใบอนุญาต
       ความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาของโรงเรียนได้มีขึ้นเป็นลำดับและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ดังนี้
ปีพุทธศักราช 2554
 
   วันที่ 3 สิงหาคม  โรงเรียนได้เปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น To be
   Number one friends corner โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
   ราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเปิดงานเพื่อติดตามงานของ
   โครงการ To be Number one เขตพระโขนง  ซึ่งคณะู้่
   ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และนักศึกษาต่างรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง  
   และเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้ทำการเปลี่ยน
   ชื่อโรงเรียนใหม่เป็น "วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ"
   และชื่อภาษาอังกฤษของโรงเรียนคือ "Sriwattana Business
    Administration Technological College"

    


ปีพุทธศักราช 2553
  
    
โรงเรียนได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    (เออาร์ไอที) ซึ่งสถาบันนี้ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท Microsoft และ
    บริษัท Certiport ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยทั้งสองสถาบันนี้เป็นศูนย์
    ทดสอบโปรแกร
ม Microsoft Office แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ
    ไทย โดยทางสถาบันได้มอบประกาศนียบัตรรับรองว่าโรงเรียน ม
   “ครูที่มีทักษะและความสามารถในการใช้งานโปรแกรม
   
Microsoft Office
และ MS.Excel 2007 ที่ได้มาตรฐานสากล"
  
 และในเดือนกันยายน โรงเีรียนได้เปิดให้บริการห้องสมุดใหม

     บนชั้น 11 อาคาร 18 ซึ่งนับว่าเป็นห้องสมุดที่ทันสมัย ภายในประกอบ
    ด้วยคอมพิวเตอร์ Note-book ไว้บริการเป็นจำนวนมาก
      


ปีพุทธศักราช 2552
 
   ปีพุทธศักราช 2552 โรงเรียนได้รับการับรองมาตรฐานการศึกษา
   จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
   ด้านอาชีวศึกษา
    -  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ร่วมกับ
       สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย มอบโล่ให้
       กับโรงเรียน โดยเป็นสถานศึกษาต้นแบบในโครงการพัฒนา
       คุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  
    -  ในภาคเรียนที่ 2/2552 ได้เปิดใช้อาคารเรียนหลังใหม ่ โดย
       เปิดใช้ 5 ชั้น รวมทั้งได้ใช้ห้องประชุมที่ทันสมัย


ปีพุทธศักราช 2551
          โรงเรียนได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
     ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สา์ขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
        -
 โรงเรียนได้พัฒนารูปแบบการโทรศัพท์ถึงผู้ปกครอง  แล้วยังได้ดำเนินการแจก
     โทรศัพท์มือถือให้กับอาจารย์ทุกท่าน และให้อาจารย์ที่ปรึกษาใช้ SMS ส่งข้อความถึงผู้ปกครอง
        -  โรงเรียนได้จัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่เป็น Notebook ให้กับอาจารย์  เพื่อสามารถทำสื่อการสอน
     และสะดวกในการนำไปใช้งานมากขึ้น
        -  โรงเรียนได้รับเกียรติจากเขตพระโขนง  โดยการเปลี่ยนชื่อซอยเข้าโรงเรียนชื่อซอยศรีวัฒนา      (64/2)    
        -  ได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธนบุร
ในการให้บริการ การจัดการศึกษา ในระดับ
     ปริญญาตร๊  โดยจัดตั้งศูนย์ที่โรงเรียน  ซึงเปิดดำเนินการ  ในภาคเรียนที่ 1 / 2552
        -  โรงเรียนกำลังดำเนินการสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง เป็นอาคารเรียน 12 ชั้น 
     
เพื่อรองรับกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น 
        -  นักศึกษาสาขาเทคนิคยานยนต์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 2 จากการแข่งขันรถประหยัด
     น้ำมันเชื้อเพลิง ที่บริษัท ฮอนด้า แห่งประเทศไทย เป็นผู้จัดแข่งขันขึ้น  ที่จังหวัดลพบุรี 


ปีพุทธศักราช 2550
           
            
โรงเรียนได้รับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติ
ิ         ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545 ในสาขาอาชีพตามประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
         โดยดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่
โรงเรียน
            -  ได้มีการพัฒนาด้านข่าวสารข้อมูลของโรงเรียน โดยผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนและโรงเรียน                มีการประกาศผลสอบทางอินเทอร์เน็ต โดยนักศึกษาและผู้ปกครอ สามารถตรวจผลสอได้เอง
            -  มีการเปิดห้องเรียนพิเศษสำหรัับนักศึกษาระดับปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน 80 คน
         โดยเรียกว่า " Young Executive Computer " จัดเตรียมบทเรียนทางคอมพิวเตอร์ ให้นักศึกษา
         ที่ใช้ Notebook ของตนเอง   
            -  มีการเปิดสอนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
         ที่เรียน Notebook  
            -  มีการจัดสอบนักศึกษา  โดยเรียกว่า " E-Exam " โดยใช้คอมพิวเตอร์สอบ On line
         ทาง Internet


ปีพุทธศักราช 2549
     
    
โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก 1 หลังเป็นอาคารที่ 17 เพื่อรองรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
    และในปีนี้โรงเรียน ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตร
    วิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
    อุตสาหกรรม
 
         -  ได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหม่ในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับปวช.โดยเลือก
    นักเรียนที่มีความ
สามารถทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง ห้องละ 25 คน โดยเพิ่มพิเศษ
    วิชาคอมพิวเตอร และเลือกนักศึกษาที่มีกำลังซื้อ Notebook เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

         โรงเรียนได้ติดตั้งเครื่องโปรเจ็คเตอร์คอมพิวเตอร์ทุกห้องเรียน เพื่อให้ครูอาจารย์ ได้ใช้
้    สื่อการสอนที่เป็นมัลติมีเดีย เพื่อใช้ในการเรียนการสอนที่ทันสมัยและทันกับโลกปัจจุบัน

          
-  ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกห้องเรียนอาคารเรียน หน้าโรงเรียน และ
    จุดที่สำคัญในโรงเรียน  
       -  ได้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์ผู้ปกครองสัมพันธ์ โดยในช่วงภาคค่ำจะมีการโทรหาผู้ปกครอง
    ของนักศึกษาในภาคปกติ กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาโทรติดต่อผู้ปกครองไม่ได้
ปีพุทธศักราช 2548

              ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เพิ่มหลักสูตร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
              ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   สาขางานการประชาสัมพันธและในระดับประกาศนียบัตร
              วิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาการโฆษณา    และประชาสัมพันธ์  
              และในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น ี้  โรงเรียนได้รับรางวัล ”พฤกษานครา“ ในโครงการ
              หน้าบ้านหน้ามอง ของเขตพระโขนง โรงเรียนได้ปรับปรุงระบบการรายงานพฤติกรรมของ
              นักศึกษา ด้วยระบบเอกสารมาเป็นระบบโทรศัพท์ PCT  ที่แจกให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน


             ปีพุทธศักราช 2547

   ไ
ด้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ และหลักสูตร
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานเทคนิคยานยนต     
          ปีพุทธศักราช 2546
  
 ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัติวิชาชีพ 
   ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์
   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์   และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
   ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
             


             
       ปีพุทธศักราช 2543
            
ในเดือนสิงหาคม ได้รับโล่รางวัลเรื่อง “สถานศึกษาน่ามอง “          โครงการหน้าบ้านหน้ามอง  จากกรุงเทพมหานคร


                  ปีพุทธศักราช 2542

         
โรงเรียนได้รับรองมาตรฐานในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
       ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการ
       ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และ ในวันที่ 17  มกราคม  2542 โรงเรียน
       ได้ทำการจดทะเบียนโดเมน เว็บ โดยใช้ชื่อว่า WWW.Stech.ac.th
         


                                 ปีพุทธศักราช 2541

         
ได้พัฒนาหลักสูตรและมีโครงการความร่วมมือดังนี้
         1.  ใช้ระบบ Internet และ Internet ในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
         2.  ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดหลักสูตรนานาชาติ  (International Program) 
               ซึ่งดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ
         3.  ร่วมมือกับสถาบันราชภัฎพระนคร  เปิดสอนในระดับปริญญาตรี
         4.  เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีขาวกับกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งเป็นโรงเรียนปลอดสารเสพติดทุกประเภท
         5.  ปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องปรับอากาศทุกห้อง  พร้อมอุปกรณ์การเรียนครบครัน

                            
                                 ปีพุทธศักราช 253
6
      ได้มีการพัฒนาระบบงานทะเบียน  โดยใชัคอมพิวเตอร์มาทำสมุดประเมินผล  การประมวลผลข้อมูล  สมุดประจำชั้ีน
                             
                                 ปีพุทธศักราช 2535

         
ได้พัฒนาการศึกษาขึ้น จนเป็นที่ยอมรับของกระทรวง ศึกษาธิการโดยได้ใช้หลักสูตรการศึกษาของสถาบัน             เทคโนโลยีราชมงคล และได้รับการ คัดเลือก ให้เป็น โรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี 2535 (สายพณิชยกรรม )                                    
                             
                                 ปีพุทธศักราช 2533
        
 ได้ใช้คอมพิวเตอร์มาบริหารงานในระบบบริหารงานโรงเรียน  เช่น  ระบบงานด้านการเงิน  ด้านวิชาการ 
           ด้านกิจการนักศึกษา และด้านงานทะเบียนนักศึกษา
                             
                                 ปีพุทธศักราช 2527
         
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนในระดับ ประกาศนียบัตร  วิชาชีพชั้นสูง (ปวส. )
           ประเภทสาขาวิชาีคอมพิวเตอร์   สาขาการตลาด   สาขาการบัญชี
   
                          
                            
                             
                                 ปีพุทธศักราช 2526

         
ความสำคัญทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามามีบทบาทต่อการศึกษา และในวงธุรกิจ เช่น คอมพิวเตอร์ จึงได้ทำ            สัญญาจากบริษัท คอมป์ อีดีพี ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรจำกัด เป็นจำนวน 100 เครื่อง มีมูลค่า 5,800,000  บาท
           นอกจากนั้น โรงเรียนยังได้รับแต่งตั้ง จาก บริษัท เคนโตะ เดนซึ จำกัด โดยเป็นศูนย์อบรมไมโครคอมพิวเตอร์ 
           แห่งประเทศไทยและโรงเรียนได้ขอเปลี่ยนชื่่อเพื่อให้สอดคล้องกับความเจริญทางด้านการศึกษาที่ตามมาโดย
           
เปลี่ยนเป็น " โรงเรียนเทคนิคศรีวัฒนา "
                             
                                 ปีพุทธศักราช 2524

         ได้ขยายสาขาการศึกษา โดยเปิดสอนสาขาพณิชยกรรมขึ้นในรอบเช้า เพื่อตอบสนองกับความต้องการ
            ของท่านผู้ปกครองและนักศึกษา  โดยใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนศรีวัฒนาพณิชยการ “
                             
                                 ปีพุทธศักราช 2522

         ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ
                             
                                 ปีพุทธศักราช 2519

         ได้จัดตั้งโรงเรียนสอนทางด้านพณิชยกรรมขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนวัฒนา พาณิชยการ “ ซึ่งเปิดรับนักศึกษา
            เฉพาะภาคค่ำ สาขาวิชาที่เปิดคือ สาขาวิชาบัญชี สาขาการตลาด และสาขาวิชาเลขานุการ
                             
                                 ปีพุทธศักราช 2517

         ได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก 2 หลัง คืออาคาร 3 และ อาคาร 4 พื่อตอบรับการเติบโตของโรงเรียน  
           และได้ขยายรับจำนวนนักเรียน จนถึงระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น
                             
                                 ปีพุทธศักราช 2515

         ได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้น 1 หลัง เป็นอาคาร 2 ชั้น ( อาคาร 2 ) เพื่อขยายนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
                             
                                 ปีพุทธศักราช 2514

         รงเรียนวัฒนาศึกษาเริ่มก่อตั้งเป็นโรงเรียนประเภทสามัญ ศึกษา ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-7
           มีอาคารเรียนทั้งสิ้น  2 หลัง  เป็นตึก 3 ชั้น 14 ห้องเรียน (อาคาร 1) และมีโรงอาหารใหญ่ อีก 1 หลัง

                     

WebForm3

 

Sriwattana Institute of International Business and Technology
โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ
เลขที่ 29  สุขุมวิท 64/2 (ซ.ศรีวัฒนา)   บางจาก  พระโขนง  กรุงเทพฯ  10260 
โทร. 0-2744-9420  แฟกซ์. 0-2393-8101
ติดต่อ sriwattana@stech.ac.th | webmaster@stech.ac.th