ให้นักศึกษา Saveไฟล์งานไปทำแบบฝึกหัดและเก็บไว้ในไดร์ของนักศึกษา

Word2007_WorkJob1

Word2007_WorkJob2

Word2007_WorkJob3

Word2007_WorkJob4

Word2007_WorkJob5

Word2007_WorkJob6

Word2007_WorkJob7

Word2007_WorkJob8

Word2007_WorkJob9

Word2007_WorkJob10