ให้นักศึกษา Saveไฟล์งานไปทำแบบฝึกหัดและเก็บไว้ในไดร์ของนักศึกษา

Word2010_WorkJob1

Word2010_WorkJob2

Word2010_WorkJob3

Word2010_WorkJob4

Word2010_WorkJob5

สอบกลางภาค